องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2565
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ร่วมกันลงพื้นที่ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สามารถปลูกพืชได้ผลผลิตมากขึ้น และแก้ไขสาเหตุของการแพร่ความเค็มในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดินเค็ม...
เข้าร่วมประชุมการดำเนินการโครงการอำเภออารยเกษตร
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับตำบลศรีโคตร
ร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
ได้ดำเนินการส่งมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑. นางเพ็ญ จันทหาร บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ ๒. นางสาวเลิศ พรมสุทธิ์ บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ณ บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ และบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘...
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
ร่วมกัน ปลูกสมุนไพร ตาม โครงการ ๑ อปท.๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 97
เดือนนี้6,116
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,889
ทั้งหมด 103,104


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ