องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2565
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)
ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังคนพิการ หมู่ที่ ๖,๗ และ ๘ ตำบลศรีโคตร พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๕ ราย ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตรได้ประสานงานในการขอขึ้นทะเบียนก่อนจะดำเนินการ (13 ภาพ)
ลงพื้นเยี่ยมอาการอาพาธพระวัดสระทอง ม.๑ ,๒ ต.ศรีโคตร เป็นจำนวน ๒ รูป /ตรวจและประเมินความพิการผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ที่ยังไม่มีบัตรพิการ เนื่องจากเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ จำนวน ๕ ราย ในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร (20 ภาพ)
เข้าร่วมประชุมในการติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชน และโครงการโคก หนอง นา ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) (15 ภาพ)
ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลศรีโคตร เพื่อสำรวจความต้องการสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต (19 ภาพ)
เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดสถานที่ ในพิธีถวายสังฆทานพระราชทาน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลศรีโคตร (22 ภาพ)
ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับ นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ให้การต้อนรับ คณะสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมถวายสังฆทานพระราชทานให้แก่ประชาชน/ โคก หนอง นา...
คุณประวัติ สอนโยหา และคุณอังคณา อบสุกลิ่น ผู้บริหารเมจิกแลนด์ ได้มามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ แด่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (4 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 1335
เดือนนี้15,082
ทั้งหมด91,330


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ