องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร(สปสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมการประชุมร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น ในการหารือจัดตั้งและขับเคลื่อนธนาคารขยะ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตำบลศรีโคตร (ก.ต.) ณ ศูนย์ประสานงานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีโคตร
ลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดที่อยู่อาศัย
ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย คือ นายเทียร โบราณประสิทธิ์ บ้านเลขที่ 28 บ้านค้อ หมู่ที่ 2 เป็นเงินจำนวน 4,800 บาท ณ .ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34)
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O35)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 58
เดือนนี้6,116
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,889
ทั้งหมด 103,104


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ