messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายทินกร พุทธลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายศรัญยู ขวาป้องใต้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0530632
นางอินทิรา ฤทธิยาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 098-1159483
นายทรง บุตรสอน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 093-3701324
account_box ฝ่ายสภา
นางสาวรุ่งราวัล ตรีสอน
ประธานสภา
นายสุทัศน์ ธรรมโหร
รองประธานสภา
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
เลขานุการสภา
นางทรงสุดา วัฒนะศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายบรรจง แย้มแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายสุวิทย์ อรรคเสลา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นางยุพาพร ก้านจักร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นางสาวกมลมาศ เจริญผิว
สมาชิกสภา หมู่ที่5
นางจันสุดา บรรดร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายประจักร์ โงนมณี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรภัสสรณ์ ประทุมมัง
ผู้อำนวยการการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 065-0950588
นางสายชล ศรีวิชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5767314
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633
account_box สำนักปลัด
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
นายเทพพิทักษ์ วงศ์เสน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 098-2198915
นายภัทรพงศ์ สุวรรณแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 065-0858364
นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 088-7400098
นางวิไลพร นามโคตร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 090-2581253
น.ส.เจนจิรา พรพล
ผช.จพง.ธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ : 080-6021268
นายเอนก เขื่อนเพชร
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรติดต่อ : 065-9649762
นายสมจิตร อุ่นสนธิ์
นักการภารโรง
เบอร์โทรติดต่อ : 080-9030731
นายวิชาญ จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
เวรยาม
เบอร์โทรติดต่อ : 099-3353736
นายสง่า มูลจันทร์
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
เบอร์โทรติดต่อ : 087-9449066
นางสาวพัสดา นิลทิถิน
แม่บ้าน
เบอร์โทรติดต่อ : 093-4947595
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศศิชา แก้วขวัญไกร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางอภัยวัน ไวยศรีแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 088-3369075
นางสาวนิตยา ระดาพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 064-3194797
นางสาวอทิตยา จันทะเช่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรติดต่อ : 083-5436759
นางสุธัญญา ผัวะทอง
ผช.จพง.พัสดุ
เบอร์โทรติดต่อ : 097-2838988
น.ส.ปณิตา นามโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ : 087-4204075
นางอินทร มะณีมูล
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลระบบประปา
เบอร์โทรติดต่อ : 092-5961302
นางสาวจิตราภรณ์ อุดม
ช่วยงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ : 093-4719223
นางสาวสุกัญญา คงสุดี
ช่วยการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ : 061-1271784
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายเอกภพ สิมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5399653
นายวิทวัฒน์ วิเลศ
ผช.นายช่างโยธา
เบอร์โทรติดต่อ : 091-6944269
นายพงศธร แปวประเสริฐ
ช่างปูน
เบอร์โทรติดต่อ : 093-4173958
นายวีระวงค์ ก้านจักร
ผช.จพง.ประปา
เบอร์โทรติดต่อ : 087-8678322
นายพัฒน์พงษ์ คำศรี
ผช.ช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรติดต่อ : 086-8555646
นายเอกวัฒน์ ตุ่มงาม
ช่วยไฟฟา
น.ส.กัลยา สมควรการ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นางสาวอนุภา แก้วธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนัน พรพล
ช่วยงานไฟฟ้า
นายธนพงษ์ รามวงศ์
ผู้ดูแลระบบประปา
นายดุสิต เพียรชนะ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายอโนชา อ่างสุวรรณ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายแหลม บุตรลุน
ผู้ดูแลระบบประปา
account_box กองการศึกษา
นางสาวรภัสสรณ์ ประทุมมัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 065-0950588
นางกาญจนา ศรีเวียง
นักสันทนาการ ชำนาญการ
น.ส.ตติยากร มาหาร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพวงเพชร ชุมสิงห์
ครู คศ.2
นางคำผา เปไธสง
ครู คศ.2
นางศุภาภรณ์ พลภูเมือง
ครู คศ.2
นางกัลยาณี ศรีชื่น
ครู คศ.1
นางวนิดา หารชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนัญธกานต์ อุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชราภรณ์ วิเลศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.นิ่มนวน เจริญผิว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีรัตน์ เพีชรชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์หอม เทียมวิสัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส. เกศินี ปักเคระเต
ช่วยงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ : 081-7496912
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสายชล ศรีวิชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5767314
นางสาวธุวาพร ใจลาด
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางกัลยาณี จูศรี
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลูรัมย์
ช่วยงานด้านสาธารณสุข
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633
นางสาวพรธิดา โคตรเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ