องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายทินกร พุทธลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายสมเด็จ เพชรวิสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 083-3560196
นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 093-3193387
นายไชยวัฒน์ กิจรัส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-0525017
account_box ฝ่ายสภา
นางสาวกมลมาศ เจริญผิว
ประธานสภา
นายสุวิทย์ อรรคเสลา
รองประธานสภา
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
เลขานุการสภา
นางทรงสุดา วัฒนะศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายบรรจง แย้มแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางยุพาพร ก้านจักร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายสุทัศน์ ธรรมโหร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นางสาวรุ่งราวัล ตรีสอน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นางจันสุดา บรรดร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายประจักร์ โงนมณี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 085-1959692
นางสายชล ศรีวิชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5767314
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633
account_box สำนักปลัด
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
นายเทพพิทักษ์ วงศ์เสน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางโสภาวดี อนันตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางวิไลพร เสียงใส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.เจนจิรา พรพล
ผช.จพง.ธุรการ
นายเอนก เขื่อนเพชร
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมจิตร อุ่นสนธิ์
นักการภารโรง
นายวิชาญ จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
เวรยาม
นายสง่า มูลจันทร์
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นางสาวพัสดา นิลทิถิน
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศศิชา แก้วขวัญไกร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางอภัยวัน ไวยศรีแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวนิตยา ระดาพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวอทิตยา จันทะเช่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุธัญญา ผัวะทอง
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.ปณิตา นามโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางอินทร มะณีมูล
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลระบบประปา
นางสาวจิตราภรณ์ อุดม
ช่วยงานธุรการ
นางสาวสุกัญญา คงสุดี
ช่วยการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ : 061-1271784
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายเอกภพ สิมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิทวัฒน์ วิเลศ
ผช.นายช่างโยธา
นายพงศธร แปวประเสริฐ
ช่างปูน
นายวีระวงค์ ก้านจักร
ผช.จพง.ประปา
นายพัฒน์พงษ์ คำศรี
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายเอกวัฒน์ ตุ่มงาม
ช่วยไฟฟา
น.ส.กัลยา สมควรการ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นางสาวอนุภา แก้วธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนัน พรพล
ช่วยงานไฟฟ้า
นายธนพงษ์ รามวงศ์
ผู้ดูแลระบบประปา
นายดุสิต เพียรชนะ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายอโนชา อ่างสุวรรณ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายแหลม บุตรลุน
ผู้ดูแลระบบประปา
account_box กองการศึกษา
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 085-1959692
นางกาญจนา ศรีเวียง
นักสันทนาการ ชำนาญการ
น.ส.ตติยากร มาหาร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพวงเพชร ชุมสิงห์
ครู คศ.2
นางคำผา เปไธสง
ครู คศ.2
นางศุภาภรณ์ พลภูเมือง
ครู คศ.2
นางกัลยาณี ศรีชื่น
ครู คศ.1
นางวนิดา หารชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนัญธกานต์ อุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชราภรณ์ วิเลศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.นิ่มนวน เจริญผิว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีรัตน์ เพีชรชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์หอม เทียมวิสัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส. เกศินี ปักเคระเต
ช่วยงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ : 081-7496912
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสายชล ศรีวิชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5767314
นางสาวฐานมาศ ใจลาด
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางกัลยาณี จูศรี
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลูรัมย์
ช่วยงานด้านสาธารณสุข
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633
นางสาวพรธิดา โคตรเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ