องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายทินกร พุทธลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายสมเด็จ เพชรวิสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 083-3560196
นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 093-3193387
นายไชยวัฒน์ กิจรัส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-0525017
account_box ฝ่ายสภา
นางสาวกมลมาศ เจริญผิว
ประธานสภา
นายสุวิทย์ อรรคเสลา
รองประธานสภา
นางจันสุดา บรรดร
เลขานุการสภา
นางทรงสุดา วัฒนะศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายบรรจง แย้มแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางยุพาพร ก้านจักร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายสุทัศน์ ธรรมโหร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นางสาวรุ่งราวัล ตรีสอน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายประจักร์ โงนมณี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 085-1959692
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633
account_box สำนักปลัด
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเทพพิทักษ์ วงศ์เสน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางโสภาวดี อนันตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางวิไลพร เสียงใส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.เจนจิรา พรพล
ผช.จพง.ธุรการ
นายบุญมี อุปจันทร์
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกัลยาณี จูศรี
คนงานทั่วไป
นายสมจิตร อุ่นสนธิ์
นักการภารโรง
นางสาวสุกัญญา คงสุดี
แม่บ้าน
น.ส.กัลยา สมควรการ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นายวิชาญ จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
เวรยาม
นายสง่า มูลจันทร์
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศศิชา แก้วขวัญไกร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางอภัยวัน ไวยศรีแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวนิตยา ระดาพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสุธัญญา ผัวะทอง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.ปณิตา นามโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางอินทร มะณีมูล
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลระบบประปา
นางสาวจิตราภรณ์ อุดม
ช่วยงานธุรการ
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายเอกภพ สิมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิทวัฒน์ วิเลศ
ผช.นายช่างโยธา
นายพงศธร แปวประเสริฐ
ผช.ช่างสำรวจ
นายวีระวงค์ ก้านจักร
ผช.จพง.ประปา
นายพัฒน์พงษ์ คำศรี
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายเอกวัฒน์ ตุ่มงาม
ช่างปูน
นายรณชัย เศษโถ
คนงานทั่วไป
นางสาวอนุภา แก้วธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนัน พรพล
ช่วยไฟฟ้า
นายธวัชชัย ไวยศรีแสง
ผู้ดูแลระบบประปา
นายดุสิต เพียรชนะ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายอโนชา อ่างสุวรรณ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายแหลม บุตรลุน
ผู้ดูแลระบบประปา
account_box กองการศึกษา
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 085-1959692
นางกาญจนา ศรีเวียง
นักสันทนาการ ชำนาญการ
น.ส.ตติยากร มาหาร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพวงเพชร ชุมสิงห์
ครู คศ.2
นางคำผา เปไธสง
ครู คศ.2
นางศุภาภรณ์ พลภูเมือง
ครู คศ.2
นางกัลยาณี ศรีชื่น
ครู คศ.1
นางวนิดา หารชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนัญธกานต์ อุดม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพัชราภรณ์ วิเลศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.นิ่มนวน เจริญผิว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมณีรัตน์ เพีชรชนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์หอม เทียมวิสัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลูรัมย์
ช่วยงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการและสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวฐานมาศ ใจลาด
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633
นางสาวพรธิดา โคตรเวียง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ