องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายทินกร พุทธลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายสมเด็จ เพชรวิสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 083-3560196
นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 093-3193387
นายไชยวัฒน์ กิจรัส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-0525017
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 085-1959692
นางสายชล ศรีวิชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5767314
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633