messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ (O11)
คู่มือหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชุน พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือประชาชนในการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือประชาชนในการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชุน พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
คู่มือประชาชนในการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีพ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือประชาชนในการขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือสำหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
คู่มือประชาชน: การยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 90
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
คู่มือสำหรับประชาชน : กิจการประปาพ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
คู่มือสำหรับประชาชน : กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3