องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O10)
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชุน พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ๊ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือประชาชนในการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file คู่มือการลงโทษทางวินัย และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file คู่มือการลงข้อมูลในระบบบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี งานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file การแก้ไขคำสั่งหรือการยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชุน พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2557 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1