องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสายชล ศรีวิชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5767314
นางสาวฐานมาศ ใจลาด
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางกัลยาณี จูศรี
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลูรัมย์
ช่วยงานด้านสาธารณสุข