องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ฝ่ายสภา
นางสาวกมลมาศ เจริญผิว
ประธานสภา
นายสุวิทย์ อรรคเสลา
รองประธานสภา
นางจันสุดา บรรดร
เลขานุการสภา
นางทรงสุดา วัฒนะศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายบรรจง แย้มแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นางยุพาพร ก้านจักร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายสุทัศน์ ธรรมโหร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
นางสาวรุ่งราวัล ตรีสอน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายประจักร์ โงนมณี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9