messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศศิชา แก้วขวัญไกร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางอภัยวัน ไวยศรีแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ : 088-3369075
นางสาวนิตยา ระดาพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 064-3194797
นางสาวอทิตยา จันทะเช่
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรติดต่อ : 083-5436759
นางสุธัญญา ผัวะทอง
ผช.จพง.พัสดุ
เบอร์โทรติดต่อ : 097-2838988
น.ส.ปณิตา นามโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ : 087-4204075
นางอินทร มะณีมูล
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลระบบประปา
เบอร์โทรติดต่อ : 092-5961302
นางสาวจิตราภรณ์ อุดม
ช่วยงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ : 093-4719223
นางสาวสุกัญญา คงสุดี
ช่วยการเงินและบัญชี
เบอร์โทรติดต่อ : 061-1271784