องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศศิชา แก้วขวัญไกร
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางอภัยวัน ไวยศรีแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวนิตยา ระดาพัฒน์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสุธัญญา ผัวะทอง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.ปณิตา นามโคตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางอินทร มะณีมูล
จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลระบบประปา
นางสาวจิตราภรณ์ อุดม
ช่วยงานธุรการ