องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุ (33 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๒.๐๐น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พร้อมด้วย นายสมเด็จ เพชรวิสัย รองนายก อบต. ,นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา รองนายก อบต. ,นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์ ผอ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ,นายบุรินทร์ ดวงวิไล หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม ,นางสาวฐานมาศ ใจลาด นักพัฒนาชุมชน,นางกัลยาณี จูศรี ผช.จพง.พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน แผนก ทันตกรรม และ สสอ.จตุรพักตรพิมาน ในการจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลศรีโคตรที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการเกิดมะเร็งช่องปาก จากการสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมากหรือยาเส้น ยาฉุน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin