messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี ๒๕๖๖
รายละเอียด : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มอบหมายให้ นายสมเด็จ เพชรวิสัย รองนายก, นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา รองนายก, นายไชยวัฒน์ กิจรัส เลขานุการนายก, นางสาวกมลมาศ เจริญผิว ประธานสภา, นางโสภาวดี อนันตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นางสาวฐานมาศ ใจลาด นักพัฒนาชุมชน, นางกัลยาณี จูศรี ผช.จพง.พัฒนาชุมชน, นายปรเรศ นามโคตร ครู กศน.ตำบลศรีโคตร เข้าประชุมร่วมกับ นางสาวพันทอง เฉลยพจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายปรีชาวุฒิ คุ้มสระพรหม กำนันตำบลศรีโคตร, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ ในพื้นที่ตำบลศรีโคตร เพื่อดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปี ๒๕๖๖ ตำบลศรีโคตร โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จำนวน ๒๒ คน เพื่อรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น มาวิเคราะห์บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน และเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin