องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2565
ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
camera_alt ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานสถาปนาวันจัดตั้งเมืองจตุรพักตรพิมาน (เมืองพรหม) ครบรอบ ๑๔๑ ปี (14 ภาพ)
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปรับพื้นที่ขุด โคก หนอง นา ของ พ.ต.หญิงสุรีมาตย์ เจริญผิว (27 ภาพ)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ (8 ภาพ)
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๑ ราย คือ นายทองดี ตอเสนา บ้านเลขที่ ๒๑๖ บ้านดงเมืองจอก (2 ภาพ)
ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ณ บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๕
ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (23 ภาพ)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร(สปสช.) ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง (กำจัดผักตบชวาและวัชพืช) และปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบสัมภาษณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
ทบทวนกฎบัตร ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
นายทินกร พุทธลา
นายก อบต.ศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 081-0559968
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43)
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 109
เดือนนี้6,116
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)32,889
ทั้งหมด 103,104


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
25/05/2566
26/05/2566
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
25/05/2566
26/05/2566
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566
กค.
26/05/2566
26/05/2566
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
กศ.
25/05/2566
25/05/2566
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
สน.บถ.
25/05/2566
25/05/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
[สรุปผลการประชุมฯ]
สน.คท.
25/05/2566
25/05/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ