ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง