ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกหนองเสียวหลง บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง