ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถบัส VIP โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนและแกนนำสุขภาพตำบลศรีโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง