ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคล (ช่วยงานธุรการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง