ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในขบวนแห่ ในโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง