ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านค้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง