ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง