ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง