ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา ท่อประปา PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง