messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรภัสสรณ์ ประทุมมัง
ผู้อำนวยการการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 065-0950588
นางสายชล ศรีวิชา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5767314
นายอภิเดช ดวงระหว้า
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทรติดต่อ : 089-2757633