messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายเอกภพ สิมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ : 082-5399653
นายวิทวัฒน์ วิเลศ
ผช.นายช่างโยธา
เบอร์โทรติดต่อ : 091-6944269
นายพงศธร แปวประเสริฐ
ช่างปูน
เบอร์โทรติดต่อ : 093-4173958
นายวีระวงค์ ก้านจักร
ผช.จพง.ประปา
เบอร์โทรติดต่อ : 087-8678322
นายพัฒน์พงษ์ คำศรี
ผช.ช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรติดต่อ : 086-8555646
นายเอกวัฒน์ ตุ่มงาม
ช่วยไฟฟา
น.ส.กัลยา สมควรการ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นางสาวอนุภา แก้วธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนัน พรพล
ช่วยงานไฟฟ้า
นายธนพงษ์ รามวงศ์
ผู้ดูแลระบบประปา
นายดุสิต เพียรชนะ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายอโนชา อ่างสุวรรณ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายแหลม บุตรลุน
ผู้ดูแลระบบประปา