องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายเอกภพ สิมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวิทวัฒน์ วิเลศ
ผช.นายช่างโยธา
นายพงศธร แปวประเสริฐ
ผช.ช่างสำรวจ
นายวีระวงค์ ก้านจักร
ผช.จพง.ประปา
นายพัฒน์พงษ์ คำศรี
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายเอกวัฒน์ ตุ่มงาม
ช่างปูน
นายรณชัย เศษโถ
คนงานทั่วไป
นางสาวอนุภา แก้วธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนัน พรพล
ช่วยไฟฟ้า
นายธวัชชัย ไวยศรีแสง
ผู้ดูแลระบบประปา
นายดุสิต เพียรชนะ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายอโนชา อ่างสุวรรณ
ผู้ดูแลระบบประปา
นายแหลม บุตรลุน
ผู้ดูแลระบบประปา