องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเทพพิทักษ์ วงศ์เสน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางโสภาวดี อนันตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางวิไลพร เสียงใส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.เจนจิรา พรพล
ผช.จพง.ธุรการ
นายบุญมี อุปจันทร์
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกัลยาณี จูศรี
คนงานทั่วไป
นายสมจิตร อุ่นสนธิ์
นักการภารโรง
นางสาวสุกัญญา คงสุดี
แม่บ้าน
น.ส.กัลยา สมควรการ
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นายวิชาญ จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
เวรยาม
นายสง่า มูลจันทร์
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร