องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เบอร์โทรติดต่อ : 080-3274296
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.รุ่งณภา เกษตรสินธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรติดต่อ : 098-5852831
นายบุรินทร์ ดวงวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรติดต่อ : 087-2229257
นายเทพพิทักษ์ วงศ์เสน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางโสภาวดี อนันตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นางวิไลพร เสียงใส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.เจนจิรา พรพล
ผช.จพง.ธุรการ
นายเอนก เขื่อนเพชร
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมจิตร อุ่นสนธิ์
นักการภารโรง
นายวิชาญ จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
เวรยาม
นายสง่า มูลจันทร์
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
นางสาวพัสดา นิลทิถิน
แม่บ้าน